🇦🇲⛔⛔⛔ Ուշադրություն հայեր. ամենասպասված լուրը. իսկական հրաշք…Արսեն Թորոսյանը հայտնեց, որ…

Առողջապահության նախարարությունը առաջարկում է փոփոխություն կատարել կառավարության որոշման մեջ։

Նախագծի ընդունումը հնարավորություն կտա շահառուներին կառավարության 2019 թվականի հունվարի 24-ի N50-Ն որոշմամբ ընտանիքի անապահովության սահմանային միավորի մեծությունը «30.00»-ից «28.00» դարձնելու հետևանքով օգտվել պետության կողմից ամբուլատոր-առաջնային օղակի միջոցով տրամադրվող անվճար դեղերի հատկացումից:

Գործող որոշմամբ «30.01» անապահովության միավոր ունեցողների թիվը կազմում է շուրջ 200 000 շահառու: Փոփոխություն իրականացնելու դեպքում գործող շահառուների թվին ավելանում է 6114-ով և ցանկում առկա են շահառուներ, որոնք ըստ գործող կարգի դեղերը ստանում եմ 50 % զեղչով, սակայն որոշման փոփոխության արդյունքում դեղերը կստատան անվճար, որոց թիվը կազմում է 21100: Ընդհանուր շահառուների թիվը կկազմի` 27206:

Նոր նախաձեռնությամբ շահառուների ցանկում առաջարկվում է ընդգրկել ընտանիքի սոցիալական գնահատման համակարգում հաշվառված 28.00-ից բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքների անդամները:

The Ministry of Health proposes to make a change in the government’s decision.

Adoption of the bill will allow beneficiaries to use the government’s provision of the size of the family insecurity border unit from “30.00” to “28.00” by the decision N50-N of January 24, 2019 by the government to provide free medicines provided by the state through outpatient primary care.

According to the current decision, the number of people with 30.01 insecurity points is about 200,000 beneficiaries. In case of change, the number of beneficiaries increases by 6114, and there are beneficiaries in the list, who receive 50% discount on drugs according to the current procedure, but as a result of the change in the decision, the medicines will be free of charge, the number of which is 21100. The total number of beneficiaries will be 27206.

The new initiative proposes to include in the list of beneficiaries members of families with a family insecurity score above 28.00 registered in the family social assessment system.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *