Տարածեք. կարևոր և լավ լուր՝ մինչև 3 տարեկան երեխաների մայրիկների համար

Մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի իրավունք ունեն երեխայի` ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված կարգով մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող ծնողը, որդեգրողը կամ խնամակալը՝ մինչև երեխայի երկու տարեկանը լրանալը: Այս մասին հայտնում են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից։

Խնամքի նպաստը նշանակվում և վճարվում է, եթե ծնողը և երեխան ՀՀ բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված են ՀՀ բնակության վայրի հասցեով և խնամքի նպաստի համար դիմելու օրվա դրությամբ գտնվում են երկրում:

Մինչև 2020 թ.-ի հուլիսի 1-ը երեխայի խնամքի նպաստի ամենամսյա չափը սահմանված է 18,000 դրամ, սակայն հուլիսի 1-ից նպաստի չափը կավելանա՝ 18,000 դրամի փոխարեն դառնալով 26,500 դրամ։

Ներկայումս շրջանառվում է համապատասխան իրավական ակտի նախագիծ, որով նախատեսվում է 2020 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև երեխայի երկու տարեկանը լրանալը խնամքի նպաստ նշանակել նաև ՀՀ բնակչության պետական ռեգիստրում երեխայի հետ նույն գյուղական բնակավայրի հասցեով հաշվառված և փաստացի բնակվող ծնողին, եթե երեխայի ծննդյան օրվա դրությամբ առնվազն մեկ տարի անընդմեջ ծնողը հաշվառված է և փաստացի բնակվում է գյուղական բնակավայրի հասցեով:

Հարկ է նաև նկատի ունենալ, որ նշված կարգավորումները տարածվելու են այն դեպքերի վրա, երբ երեխան ծնվել է 2020 թվականի հուլիսի 1-ին և դրանից հետո։

Գյուղական բնակավայրում բնակվող ծնողին, ով չի հանդիսանում վարձու աշխատող 2020 թ. հուլիսի 1-ից նշանակվող խնամքի նպաստի չափը կկազմի 26,500 դրամ:

Եթե մայրն ապրում է գյուղական համայնքում և աշխատում է, ապա նրա նպաստը կկազմի 53.000 դրամ: Գյուղական բնակավայրում բնակվող և միաժամանակ վարձու աշխատող հանդիսացող ծնողին, եթե նա գտնվի մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում, կնշանակվի խնամքի նպաստ`

– որպես վարձու աշխատող26500 դրամ, – որպես գյուղական բնակավայրում բնակվող 26500 դրամ:

2020 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ խնամքի նպաստ ստացող բոլոր շահառուների խնամքի նպաստի չափը կավելանա։

Եթե ծնողը խնամքի տակ ունի մեկից ավելի՝ մինչև երկու տարեկան երեխա, ապա 26,500 դրամ (մինչև 2020 թ. հուլիսի 1-ը` 18,000 դրամ) խնամքի նպաստ նշանակվում և վճարվում է յուրաքանչյուր երեխայի համար:

Եթե մինչև 2020 թ.-ի հուլիսի 1-ի դրությամբ գյուղական համայնքում գրանցման և փաստացի բնակության ժամանակահատվածը լինի ավելի, քան 1 տարին: Մյուս բոլոր դեպքերում խնամքի նպաստի չափի բարձրացում նախատեսված չէ՝ գրանցման հասցեի փոփոխությամբ պայմանավորված:

ՀՀ-ում հաշվառված (այդ թվումքաղաքային բնակավայրերում ապրող) և չաշխատող մայրերին տրամադրվում է միանվագ մայրության նպաստ: Նպաստ նշանակելու համար պետք է դիմել հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածում (համաձայն ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի):

Եթե հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածի առաջին օրը (հղիության 210-րդ օրը) մինչև 2020 թ. հունվարի 1-ն է, ապա մայրության նպաստի չափը կկազմի 126,600 դրամ, իսկ եթե 2020 թ. հունվարի 1-ն է կամ դրանից հետո` 156,000 դրամ:

Մինչև 2020 թվականի հուլիսի 1-ը ծնված առաջին երեխայի դեպքում ծննդյան միանվագ նպաստի չափը սահմանված է 50.000 դրամ, երկրորդ երեխայի դեպքում` 150.000 դրամ: Ըստ նոր կարգի՝ 2020 թվականի հուլիսի 1-ին և դրանից հետո ծնված առաջին և երկրորդ երեխայի դեպքում ծննդյան միանվագ նպաստի չափը կդառնա 300, 000 դրամ։

O subsídio de assistência é pago e pago se os pais e o filho estiverem registrados no Registro Estadual de População da República da Armênia em seu local de residência e estiverem no país na data da solicitação do subsídio de assistência.

Até 1º de julho de 2020, o subsídio mensal de assistência à infância é fixado em 18.000 drams, mas a partir de 1º de julho o benefício aumentará para 26.500 em vez de 18.000 drams.

Atualmente, um rascunho do ato jurídico relevante está circulando, prevendo a alocação do subsídio de assistência a um pai registrado e realmente residindo com a criança no Registro de População do Estado da RA de 1º de julho a dois anos de idade, se pelo menos um ano do aniversário da criança. O pai / mãe é continuamente registrado e, na verdade, reside no endereço rural.

Também deve-se ter em mente que essas disposições se aplicarão aos casos em que uma criança nasceu em ou após 1 de julho de 2020.

Pais que vivem em áreas rurais que não são trabalhadores contratados até 2020 A partir de 1º de julho, o valor do subsídio de assistência será de 26.500 drams.

Se a mãe mora em uma comunidade rural e trabalha, seu subsídio será de 53.000 drams. Os pais que moram em uma área rural e, ao mesmo tempo, um trabalhador contratado, se ele estiver com uma licença de assistência infantil de até três anos, receberão um subsídio de assistência:

  • como trabalhador contratado 26500 AMD, – como residente rural 26500 AMD
  • .

A partir de 1º de julho de 2020, o tamanho do benefício de assistência para todos os beneficiários aumentará.

Se os pais tiverem mais de um filho com menos de dois anos, 26.500 drams (18.000 drams até 1º de julho de 2020) serão fornecidos e pagos por cada criança.

Se o período de registro e residência efetiva na comunidade rural for superior a 1 ano até 1 de julho de 2020. Em todos os outros casos, não há aumento no valor do subsídio de assistência devido a uma mudança de endereço de registro.

Mães registradas na AR (inclusive em áreas urbanas) e mães que não trabalham recebem um benefício de maternidade de montante fixo. Para se qualificar para os benefícios, você deve solicitar o direito à gravidez e à licença de parto (sujeito a benefícios temporários por incapacidade).

Se o primeiro dia da gravidez e o direito ao parto (o 210º dia de gravidez) até 2020 A partir de 1º de janeiro, o subsídio de maternidade será de AMD 126.600 e, até 2020 em 1º de janeiro de 2011 ou posteriormente – 156.000 AMD.

Para o primeiro filho nascido antes de 1º de julho de 2020, o montante fixo é de 50.000 AMD e para o segundo filho – 150.000 AMD. De acordo com o novo pedido, o montante do subsídio de nascimento fixo será de 300.000 drams para o primeiro e o segundo filho nascidos em 1º de julho de 2020 e posteriormente.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *