ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ..կարևոր տեղեդկություն. Մինչև 18 տարեկան երեխա ունեցող չաշխատող (չգրանցված) կամ միայնակ ծնողները…

Կառավարությունը՝ ապրիլի 2-ի հերթական նիստին որոշում ընդունեց օժանդակել կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով առաջացած դժվարությունների արդյունքում սոցիալական խնդիրների առջև կանգնած մինչև 18 տարեկան երեխաներ ունեցող ընտանիքներին:


Օրենքի նախագիծը գործադիրի անդամներին ներկայացրեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը:

Միջոցառման նպատակն է օժանդակել կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով առաջացած դժվարությունների արդյունքում սոցիալական խնդիրների առջև կանգնած մինչև 18 տարեկան երեխաներ ունեցող ընտանիքներին:
Միջոցառման շահառու են հանդիսանում բոլոր այն ընտանիքները, որոնք ունեն մինչև 18 տարեկան երեխա և առկա է հետևյալ հանգամանքներից որևէ մեկը.


երեխայի ծնողները չեն ունեցել գրանցված աշխատանք 2020թ. մարտի 12-ի դրությամբ և չեն ընդունվել ժամանակավոր կամ մշտական գրանցված աշխատանքի 2020թ. մարտի 12-ից մինչև 2020թ. մարտի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում.
երեխայի ծնողները չեն ունեցել գրանցված աշխատանք 2020թ. մարտի 12-ի դրությամբ և նրանցից մեկը չի ընդունվել ժամանակավոր կամ մշտական գրանցված աշխատանքի 2020թ. մարտի 12-ից մինչև 2020թ. մարտի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում.


երեխայի ընտանիքը 2020թ. մարտի 12-ի դրությամբ հաշվառված չի եղել ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում կամ ընտանիքի անապահովության միավորը ցածր է28.01-ից.
երեխայի միայնակ ծնողը չի ունեցել գրանցված աշխատանք 2020թ. մարտի 12-ի դրությամբ և չի ընդունվել ժամանակավոր կամ մշտական գրանցված աշխատանքի 2020թ. մարտի 12-ից մինչև 2020թ. մարտի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում.


երեխայի ծնողները կամ ծնողներից մեկը 2020թ. մարտի 31-ի դրությամբ չի հանդիսացել անհատ ձեռնարկատեր, ում գործունեությունը նույն ամսաթվի դրությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դադարեցված չի եղել:
Աջակցությունը տրամադրվում է միանվագ դրամական վճարի ձևով՝ յուրաքանչյուր երեխայի համար 26 500 ՀՀ դրամ գումարի չափով:


Աջակցությունը տրամադրվում է ծնողներից մեկի կողմից ssa.am կայքէջին սահմանված կարգով էլեկտրոնային եղանակով ներկայացրած դիմումի հիման վրա:
Սույն միջոցառման շրջանակներում աջակցություն ստացած ընտանիքների տվյալները հրապարակվում են Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնական կայքէջում:


Սույն միջոցառման իմաստով ընտանիքը կարող է հանդիսանալ շահառու, եթե մինչև 18 տարեկան երեխաները (կամ միակ երեխան) և նրա ծնողները (կամ միայնակ ծնողը) մշտապես բնակվում են Հայաստանում և 2020թ մարտի 12-ից մինչև մարտի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում առնվազն մեկ ծնողը և երեխաները գնտվել են Հայաստանում:
Սույն միջոցառման իմաստով ընտանիքը չի կարող հանդիսանալ շահառու, եթե երեխայի ծնողները կամ ծնողներից մեկը 2020թ. հունվարի 1-ից մինչև 2020թ. մարտի 1-ն ընկած

ժամանակահատվածում ունեցել է գրանցված հիմնական կամ ժամանակավոր աշխատանք և այդ ժամանակահատվածում ծնողների միջին ամսական աշխատավարձի հանրագումարի, կամ ծնողներից մեկի միջին ամսական աշխատավարձի չափը գերազանցել է 500 000 ՀՀ դրամը:
Անկախ սույն հավելվածի 2-րդ կետով սահմանված նույնականացման կանոններից, սույն միջոցառման շահառու են հանդիսանում նաև բոլոր այն ծնողները կամ ընտանիքները, որոնք հանդիսանում են

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 26-ի թիվ 358 Լ և մարտի 30-ի թիվ 410 Լ, 411 Լ, 412 Լ որոշումներով հաստատված միջոցառումներից մեկի շահառու, սակայն սույն միջոցառմամբ սահմանված կարգով ՝ յուրաքանչյուր երեխայի համար 26 500 ՀՀ դրամ գումարի չափով աջակցություն ստանալու հաշվարկի դեպքում ստացվում է ավելի մեծ գումար: Այս դեպքում, շահառուն իրավունք ունի հրաժարվել վերոնշյալ որոշումներով հաստատված միջացառման աջակցությունից և դիմել սույն միջոցառմամբ սահմանված չափով աջակցության համար:
Իրավաբան.net

Em sua próxima reunião, em 2 de abril, o governo decidiu apoiar famílias com crianças menores de 18 anos que enfrentam problemas sociais como resultado da disseminação do coronavírus.

O Ministro do Trabalho e Assuntos Sociais Zaruhi Batoyan apresentou o projeto de lei aos membros do executivo.

 
O evento visa apoiar famílias com crianças menores de 18 anos que enfrentam problemas sociais como resultado das dificuldades causadas pela propagação do coronavírus.
Os beneficiários do evento são todas as famílias que têm um filho menor de 18 anos e existe uma das seguintes circunstâncias:

Os pais da criança não tinham emprego registrado em 2020. Em 12 de março de 2020, o trabalho registrado temporário ou permanente não foi aceito. 12 de março de 2020 durante o período de 31 de março.
Os pais da criança não tinham emprego registrado em 2020. Em 12 de março de 2020, um deles não era admitido em trabalho temporário ou permanente registrado em 2020. 12 de março de 2020 durante o período de 31 de março.

A família da criança em 2020 Em 12 de março de 2012, não estava registrado no sistema de avaliação de insegurança familiar ou o escore de insegurança familiar era inferior a 28,01.
O pai solteiro da criança não tinha um emprego registrado em 2020. Em 12 de março de 2020, o trabalho registrado temporário ou permanente não foi aceito. 12 de março de 2020 durante o período de 31 de março.

Os pais da criança ou um dos pais em 2020 Em 31 de março de 2012, ele não era um único proprietário, cuja atividade não foi encerrada na mesma data definida pela legislação de RA.
A assistência é fornecida na forma de pagamento único em dinheiro, no valor de 26.500 AMD para cada criança.

O suporte é fornecido com base em uma inscrição enviada eletronicamente por um dos pais no site ssa.am.
Os dados das famílias que receberam apoio no âmbito deste evento são publicados no site oficial do Ministério do Trabalho e Assuntos Sociais.

No sentido desse evento, a família pode ser beneficiária se os filhos menores de 18 anos (ou o único filho), seus pais (ou o único pai) residirem permanentemente na Armênia e de 12 a 31 de março de 2020, pelo menos, um pai e filhos forem encontrados estão na Armênia.
No sentido deste evento, a família não pode ser um beneficiário se os pais da criança ou um dos pais em 2020. de 1 de janeiro a 2020 1 de março

Durante esse período, ele havia registrado trabalho básico ou temporário, durante o qual a soma do salário médio mensal dos pais ou do salário médio mensal de um dos pais excedia 500.000 AMD.
Independentemente das regras de identificação estabelecidas no parágrafo 2 deste Anexo, todos os pais ou famílias que

Beneficiário de uma das medidas aprovadas pelas decisões do Governo da República da Armênia nº 3510 L, 4110 L, 411 L, 412 L de 26 de março de 2020, mas de acordo com o procedimento estabelecido por esta medida, para receber assistência no valor de 26.500 AMD para cada criança. nesse caso, você ganha mais dinheiro. Nesse caso, o beneficiário tem o direito de recusar o apoio ao evento aprovado pelas decisões acima mencionadas e de solicitar o montante da assistência definida por esta medida.
Advogado: net:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *