ՇՏԱՊ, ովքեր ունեն վարկ ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում,. կարևոր լուր

Հարգելի Հաճախորդներ,
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը բոլոր անհատ ձեռներեցներին և իրավաբանական անձանց, ում վարկային պարտավորությունները չեն գերազանցում 7 մլն. ՀՀ դրամը /պայմանագրային սկզբնական գումարը/ և գրավով ապահովված չեն առաջարկում է 2 ամիս ժամկետով հետաձգել /մայր գումարի, տոկոսագումարների, սպասարկման վճարների/ մարումները։

Արտոնությունը վերաբերում է ինչպես դրամային, այնպես էլ արտարժութային վարկերին։
Մենք հստակ գիտակցում ենք, թե ինչքան կարևոր է այս որոշումը փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչների համար:
Բոլոր նշված վարկերի հերթական մարումները կարող են կատարվել մայիսի 17-ից հետո /համաձայն յուրաքանչյուր վարկի մարման ժամանակացույցով սահմանված օրվան, առանց վարկի մարման ժամանակացույցի փոփոխության/

, ինչը ուշացում չի համարվի, հետևաբար՝ ուշացման համար տույժ և տուգանք չի հաշվարկվի/։ Մարտի 17-ից մայիսի 17-ն ընկած ժամանակահատվածում հաճախորդի կողմից չվճարված պարտավորությունների /մայր գումարի, տոկոսագումարների, սպասարկման գումարների/ մարումները պետք է կատարվեն մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 17-ն ներառյալ: Ընդ որում, մինչև հոկտեմբերի 17-ը հաճախորդները կարող են դիմել Բանկ, նշված վարկային պարտավորությունների վերակառուցման համար /մարումների գրաֆիկի փոփոխություն/:

Բոլոր այն վարկերի համար, որոնք /ըստ վարկի մարման ժամանակացույցի/ ենթակա են վերջնական/ամբողջական մարման սույն թվականի մարտի 17-ից մայիսի 17-ն ընկած ժամանակահատվածում, դրանց վերջնական/ամբողջական մարումը /մայր գումարի, տոկոսագումարների, սպասարկման գումարների

/ չկատարելու դեպքում վարկառուն հնարավորություն կստանա մարելու վարկի գծով Բանկի հանդեպ վճարման ենթակա պարտավորությունը մինչև սույն թվականի հուլիսի 17-ը, ինչը ուշացում չի համարվի /հետևաբար՝ տույժ և տուգանք չի հաշվարկվի/։

Բոլոր մնացած վարկառուների համար ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը պատրաստ է ցուցաբերել անհատական մոտեցում՝ հաճախորդից ստացված մարումների հետաձգման դիմումի հիման վրա: Դիմումները կարող են ներկայացվել առցանց կամ Կոնտակտային կենտրոնի միջոցով՝ 87-87 հեռախոսահամարով:


Այնուամենայնիվ, բոլոր այն վարկառուները, ովքեր շարունակում են ստանալ եկամուտներ և հնարավորություն ունեն կատարելու իրենց վարկային վճարումները մարտի 17-ից մայիսի 17-ը ընկած ժամանակահատվածում, հորդորում ենք կատարել վճարումներն ըստ սկզբնական մարման ժամանակացույցի՝ հետագայում ամսական ընդհանուր մարման ենթակա գումարի ավելացումից զերծ մնալու համար։


Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել Բանկի Կոնտակտային կետրոն՝ 87-87 հեռախոսահամարով կամ այցելել Բանկի պաշտոնական կայք www.vtb.am հասցեով։
Ձեր,
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ
Բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից

Dear Customers,

VTB Bank (Armenia) to all private entrepreneurs and legal entities whose credit liabilities do not exceed 7 mln. AMD (initial contract amount) and collateral do not offer delay of 2 months (repayment of principal amount, interest, service charges). The privilege applies to both monetary and foreign currency loans.
We clearly understand how important this decision is to small business.


R

O privilégio se aplica a empréstimos monetários e em moeda estrangeira.
Entendemos claramente como essa decisão é importante para as pequenas empresas.
Os pagamentos regulares de todos os empréstimos mencionados podem ser feitos após 17 de maio (de acordo com a data definida para cada pagamento sem alterar o cronograma de pagamento).

, que não será considerado um atraso e, portanto, nenhuma penalidade será cobrada pelo atraso. Os reembolsos de passivos pendentes (principal, juros, taxas de serviço / não pagos) pelo Cliente entre 17 de março e 17 de maio devem ser feitos até 17 de outubro deste ano, inclusive. Ao mesmo tempo, até 17 de outubro, os clientes podem solicitar ao Banco a reestruturação dos passivos de empréstimos mencionados (alteração do cronograma de pagamento).

Para todos os empréstimos que estão / sujeitos ao cronograma de pagamento final / completo de 17 de março a 17 de maio deste ano, seus valores de pagamento final / integral / principal, juros e serviços

(em caso de não cumprimento, o mutuário poderá reembolsar a dívida pendente do Banco até o dia 17 de julho deste ano, que não será considerada adiada /, portanto, nenhuma penalidade ou multa será cobrada).

Para todos os outros mutuários, o VTB Bank (Armênia) está pronto para oferecer uma abordagem individual com base na solicitação de adiamento dos pagamentos dos clientes. As inscrições podem ser enviadas on-line ou através do Contact Center no número 87-87.

No entanto, todos os mutuários que continuam a receber renda e podem efetuar seus pagamentos de empréstimos entre 17 de março e 17 de maio são obrigados a fazer pagamentos de acordo com o cronograma de pagamento inicial para evitar novos pagamentos mensais.

Para mais informações, entre em contato com o Centro de Contato do Banco em 87-87 ou visite o site oficial do Banco em www.vtb.am.
Seu,
Banco VTB (Armênia)
O Banco é controlado pela CBA

Caros clientes,

Banco VTB (Armênia) a todos os empreendedores privados e entidades jurídicas cujos passivos de crédito não excedam 7 mln. A AMD (valor do contrato inicial) e as garantias não oferecem atraso de 2 meses (reembolso do valor do principal, juros, taxas de serviço). O privilégio se aplica a empréstimos monetários e em moeda estrangeira.
Entendemos claramente como essa decisão é importante para as pequenas empresas.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *